Beursdagboek Trader Guy 1 juli 2020, 08:17

...

Zoeken naar nieuwe positie, markt rond weerstand

1 juli 2020, 08:17 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

We begin­nen we van­daag aan de maand juli en dus de 2e helft van 2020, een moeil­ijk jaar met een extreem volatiele markt. Op Wall Street was Q2 een van de meest mem­o­ra­bele ooit want de indices lat­en een ste­vige per­for­mance zien, zo won de Dow Jones net als de SP 500 vanaf de bodem op 23 maart 38% ter­wi­jl de de Nas­daq Com­pos­ite zo’n 46% hoger staat na het afs­luiten van Q2.


We moeten natu­urlijk niet ver­geten dat de CRASH vanaf eind feb­ru­ari een behoor­lijke dal­ing veroorza­ak­te en dat de meeste indices nog steeds niet de top van dit jaar bereiken. Dat is anders wat betre­ft de Nas­daq, daar wel nieuwe hoogtepun­ten de afgelopen maand, ook de Nas­daq 100 bereik­te nieuwe top­pen vorige maand.

Wat betre­ft de AEX, we zien daar een trad­ing­zone tussen de pak­weg 550 en 575 pun­ten de afgelopen weken, de DAX zien we tussen de 12.000 en de 12.500 pun­ten hangen momenteel. Ook wat betre­ft Europa hebben we een sterk kwartaal gezien want de AEX komt van het laag­ste punt rond de 390 sterk terug tot nu 560 – 570 pun­ten. Het laag­ste punt bij de DAX lag rond de 8450 pun­ten in maart.

Nu is het de vraag of er de komende peri­ode nog meer in zal zit­ten, ik den dat het moeil­ijk zal wor­den na de ste­vige rebound want vanaf nu kun­nen we de 2e kwartaal­ci­jfers verwacht­en, vol­gende week komen er al wat grote bedri­jven met hun cijfers en die zullen heel goed moeten zijn om de waarder­ing te ver­ant­wo­or­den. Kan nog een dinget­je wor­den. Verder zal het ook belan­grijk zijn om te horen hoe bedri­jven denken over de rest van het jaar.

Wat betre­ft het virus, het lijkt voor­bij te zijn maar op de achter­grond merken we dat het nog lang niet zo is. In de VS lopen de cijfers nu al ruim een week weer fors op en waren er opnieuw meer dan 1000 doden in de VS gis­teren. Dat loopt niet goed daar merken we, hier in Europa valt alles nog mee maar we moeten dus ook niet gaan denken dat het voor­bij is. Bli­jf dus alert, voorzichtig en scherp wat betre­ft de mark­ten. Waar het kan zal ik wel wat doen wat betre­ft het uit­zoeken van posities.

Mee­doen met de sig­nalen, de sug­gesties die ik ver­stu­ur kan nu tot 1 sep­tem­ber voor €39 … We zit­ten nu zon­der posi­ties, mor­gen of begin vol­gende week neem ik wel weer wat op waar het kan … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Grafieken slot­standen dinsdag:


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »