Beursdagboek Trader Guy 23 juli 2020, 08:03

...

Beurs blijft switchen, Dow hoger en de Nasdaq twijfelt

23 juli 2020, 08:03 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (1)

We zien kleine plussen via de futures van­mor­gen, de Nas­daq ver­loor wel na de cijfers van Microsoft maar aan de andere kant werd Tes­la juist beloont omdat ze met winst kwa­men nabeurs. Microsoft ver­loor 5 dol­lar na de cijfers maar Tes­la steeg tot 4% nabeurs nadat de aut­o­fab­rikant een aangepaste winst rap­por­teerde waar­door het bedri­jf zo koers zet richt­ing de SP 500-index het­geen veel beleg­gers ver­rast want Tes­la werd het groot­ste deel van het kwartaal behoor­lijk geteis­terd door de COVID-19 gere­la­teerde onderbrekingen.Het bedri­jf wist 50 cent per aan­deel te ver­di­enen, in tegen­stelling tot een ver­lies van 2,31 dol­lar per aan­deel vorig jaar. Vooral de gecor­rigeerde cijfers die een­ma­lig wer­den meegenomen zor­gen dus voor winst, de omzet daalde wel met 5%. Zo kri­jg je natu­urlijk iets recht wat krom moest zijn maar goed, we zijn het gewend. Wat Tes­la nu op 1650 dol­lar doet bli­jft voor mij een raad­sel maar het is wel zo. De waarder­ing van Tes­la bli­jft extreem hoog …

Zo dat waren de belan­grijk­ste cijfers van gis­teren nabeurs, van­mor­gen zie ik nog niet veel uitsch­i­eters, Europa vlak tot iets hoger, Azië van­mor­gen gemid­deld bekeken wat lager maar de ver­schillen zijn min­i­maal. De VIX komt wel wat verder terug maar bli­jft aan de hoge kant waar­door blijkt dat we nog niet van de volatiele markt af ger­ak­en. Wat opvalt is dat de negatieve dagen achterbli­jven, ze zijn er wel maar dan vanaf een hoogtepunt op dag­ba­sis naar vlak of iets lager. Dat hebben we nu bij de Nas­daq al 2 keer duidelijk gezien, de dalin­gen kwa­men vanaf een hoge dagtop.

De sec­tor rotatie bli­jft ook gaande, van tra­di­tion­eel naar tech­nol­gie, dan naar de Trans­port en de phar­ma en weer ander­som, sec­tor rotatie zie je vaak aan het einde van een BULL beweg­ing en we zit­ten er dus duidelijk in sinds mid­den maart. Nu komt de tech­nolo­gie wat omlaag, de tra­di­tionele bedri­jven meestal uit de Dow Jones trekken de kar daar en de Trans­port is ook opnieuw wat aan het inlev­eren ten opzichte van vorige week toen de top werd gezet … Nu nog alle­maal op een rustige en naar mijn mening met een vreemd aan­voe­lende kalmte slepen de mark­ten zich doorheen deze fase. Wel voel ik aan dat er een grotere move aan zit te komen, zek­er door dat we zien dat beleg­gers aan het hop­pen zijn van het ene naar het andere ofwel dat ze het niet weten.

We zit­ten in de markt nog steeds met wat kleine posi­ties, zoals alti­jd wil ik mijn tijd nemen voor we uit­stap­pen. De stops liggen ver genoeg, de doe­len wat lager dan waar we nu staan. Lid wor­den kan tot 1 OKTO­BER voor €39, dan ont­vangt u de sig­nalen, de updates en de coach­ing. De komende weken verwacht ik wel weer meer duidelijkheid over de richt­ing. Schri­jf u in via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »