Beursdagboek Trader Guy 18 juli 2020, 08:41

...

Weekendupdate: Een vrijdag zonder duidelijke richting

18 juli 2020, 08:41 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

De afgelopen week was best vreemd met die top maandag bij veel techbedri­jven gevol­gd door een behoor­lijke cor­rec­tie, dat brengt alles nog niet tot een nor­maal niveau want de sti­jging van de afgelopen weken was meer dan overdreven.Wel hebben we de afgelopen week sec­tor rotatie gezien, er werd gezocht naar achterbli­jvers, naar andere sec­toren en vooral de defen­sieve waar­den wer­den opgenomen. Denk aan de Trans­port sec­tor, de zware mate­ri­alen, de olie en ook de basis mate­ri­alen. Op Wall Street heb je veel van die bedri­jven die je kunt groeperen in sec­toren. De afgelopen week kwa­men er al cijfers vooral van de banken, op zich vie­len die mee maar een echte koer­sex­plosie bij de banken­sec­tor kwam er niet. 

Ook waren er wat Tech bedri­jven die met cijfers kwa­men en die vie­len dan weer tegen, denk aan ASML maar don­derdag ook Net­flix, Net­flix kon niet aan de verwachtin­gen vol­doen en het aan­deel werd afges­traft. Ook ASML kreeg een klap te ver­w­erken na de cijfers, maar ook net ervoor werd het aan­deel al in de verkoop gedaan. Zo liet ASML maandag nog even €355,5 zien maar het aan­deel sluit de week af op €333,1. Net­flix ver­loor vri­jdag na de cijfers 6,5%, sinds de top van maandag staat het aan­deel nu al 83 dol­lar lager. Het waren de eerste grote Tech bedri­jven die met cijfers kwa­men, er moeten er nog behoor­lijk wat komen vanaf vol­gende week en de week erop.

De komende week maar eens goed bek­ijken wat de mark­ten gaan doen, er werd geswitcht van sec­tor naar sec­tor de afgelopen week maar ook bij andere sec­toren staan de waarderin­gen hoog momenteel. Het is een beet­je zoeken naar waar men denkt te kun­nen prof­iteren van nog een oplev­ing maar de markt wordt moe momenteel en dat over de gehele lijn. Logisch want de aan­de­len wer­den vanaf de bodem behoor­lijk omhoog gedreven door de hoop dat de ellende die ontstond via het virus snel zou zijn afgelopen. Echter merken we al een week of 2 en in de VS zelfs al wat langer dat het virus weer terug aan het komen is. Tot een nieuwe lock­down zal het waarschi­jn­lijk niet lei­den maar het zal de economie zek­er niet op volle toeren brengen. 

Daarom hoor je steeds meer de term W‑herstel naar voren komen, dat wil zeggen een oplev­ing, dan weer fors terug en daar­na opnieuw een her­s­tel dat dan meer betrouw­baar moet zijn. Ik ben dan ook benieuwd of de beurzen deze route ook gaan vol­gen de komende tijd, dat wil zeggen dat voor we betrouw­baar hoger kun­nen en mogelijk niet zo snel meer naar de niveaus waar we nu nog staan we eerst nog een diepe duik moeten doorstaan. Mogelijk zien we dat al via de sec­tor switch die nu gaande is en wat meestal ook een eind­fase van een grote opgaande beweg­ing aangeeft. Nog­maals, sec­tor switch is ongeveer het­zelfde als we weten het even niet meer dus gaan we maar de achterbli­jvers opzoeken en de win­ners verkopen.

Dat kan voor ons meer kansen bieden de komende tijd, ik ga ervan uit dat we hier wat mee kun­nen doen wat betre­ft het han­de­len. Vri­jdag heb ik wat posi­ties ges­loten met winst, de komende week zal ik die zek­er weer opne­men. Eerst even zien wat de markt maandag van plan is maar in de loop van de dag, of de week, zal ik mijn kansen pakken. Op zich valt alles nog mee deze maand, de mark­ten bli­jven moeil­ijk en zek­er bij het zoeken van een top, maar zodra de richt­ing veran­derd zal ik er zoveel mogelijk van zien te profiteren … 

Mee­doen kan nu tot 1 OKTO­BER voor €39 … Schri­jf u van­daag nog in zodat u niets mist de komende week … Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en kies uw abonnement … 

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »