Beursdagboek Trader Guy 15 juli 2020, 07:46

...

En weer vaccin nieuws nabeurs, indicaties hoger

15 juli 2020, 07:46 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

Nabeurs nieuws van het bedri­jf Mod­er­na waar wordt gemeld dat het exper­i­menterend vac­cin vol­doende antilichamen pro­duceert tegen COVID-19 bij alle 45 test per­so­n­en, het aan­deel schoot na het nieuws meteen 16% omhoog en we zien dat de futures die al op het hoog­ste punt van de sessie afs­loten gis­teren van­mor­gen opnieuw 1% hoger staan.Opval­lend bli­jft dat de Nas­daq opnieuw niet kan vol­gen zo te zien, de draai lijkt te zor­gen voor een grote sec­tor rotatie, van de ene bubbel naar de andere dan maar? Het gaat om een 1e test­fase, het is niet zo dat er mor­gen al een vac­cin klaar ligt, maar de markt bli­jft fors rea­geren op nieuw ron­dom een vac­cin uit­er­aard, het brengt hoop maar ik zie nog steeds dat we in slecht weer zit­ten wat betre­ft de economie.

Dat is natu­urlijk het nieuws van de dag, nu maar weer eens zien hoe de mark­ten zullen ver­lopen de rest van de dag want het lijkt erop dat de Dow Jones nu het voor­touw neemt, gis­teren waren het vooral de cyclis­che waar­den die goed voor de dag kwa­men. Denk hier­bij aan Cater­pil­lar maar ook de oliereuzen deden het goed met ste­vige plussen voor Exxon en Chevron. Wel sluiten alle 30 de Dow aan­de­len in de plus gis­teren. Zoals ik al aan­gaf bleef de Nas­daq achter deze keer, de index kwam wel heel sterk terug vanaf de laag­ste stand van de sessie waar er op een gegeven moment een ver­lies van 250 pun­ten op de bor­den stond. Bij de Nas­daq 100 was dat zelfs 300 pun­ten op een gegeven moment. Men na fors wint bij de tech maar de diepe dip werd wel snel opgekocht. Het is nog steeds zo dat de Tech aan­de­len te duur zijn momenteel, bli­jf daar de komende peri­ode reken­ing mee houden.

De cijfers van ASML die net bin­nen zijn vallen op zich mee maar er zijn wat twi­jfels over het aan­tal nieuwe orders wat flink min­der is dan wat er op de plank lag na het eerste kwartaal. De koers van ASML maak­te gis­teren al een duik, nu is het afwacht­en hoe het aan­deel zal rea­geren op de cijfers straks.

Zo gek is de markt op dit moment!!
Dan nog iets wat per­fect past in deze markt, het aan­deel Tiziana Live Sci­ences met op de beurs tick­er code TLSA ver­drievoudigde zijn beur­swaarde (+300%) de afgelopen peri­ode door dat de code lijkt op die van Tes­la (TSLA). Zo zie je maar weer hoeveel onbe­nullen er momenteel bezig zijn met de beurs momenteel. Let wel, ik wil nie­mand beledi­gen alleen wil ik hier­mee aangeven dat je op de beurs zeer goed moet voor­bereid moet zijn voor je eraan begint.

Goed, gis­teren winst genomen op de Nas­daq posi­tie en eerder al wat afge­bouwd om in de loop van de dag uit te kun­nen kijken naar wat nieuwe posi­ties. Er lopen nu nog wat kleine posi­ties maar ook daar met kansen, het gaat om 2 index­en nog. De kans is groot dat er weer een­t­je bij komt van­daag. Wie mee wil kan lid wor­den via de aan­bied­ing die loopt tot 1 sep­tem­ber … Dan kri­jgt u de sug­gesties en sig­nalen, kunt u de updates inzien en kri­jgt u toe­gang tot de Tradershop … 

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »