Beursdagboek Trader Guy 13 november 2020, 08:36

...

Terugval op Wall Street, DAX krijgt het moeilijk

13 november 2020, 08:36 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Wall Street kreeg het moeil­ijk door dat het aan­tal besmet­tin­gen fors toe­neemt in de VS, weer 142.279 nieuwe besmet­tin­gen wer­den er gereg­istreerd en het aan­tal slachtof­fers gaat richt­ing de 250.000. Zo werd de hoop voor een snel vac­cin de kop inge­drukt want het kan nog een tijd duren voor dat het er is voor iedereen.De Dow Jones ver­loor uitein­delijk 1,1%, de SP 500 ver­loor 1% ter­wi­jl de Nas­daq 0,7% lager sloot. We zien weer dat de thuis­bli­jf bedri­jven het beter doen zodra de hoop op een snel her­s­tel wordt getem­perd. De VS bli­jft het zeer slecht doen wat betre­ft de con­t­role van de pandemie.

Bedri­jven die zeer gevoelig zijn voor coro­na kre­gen weer klap­pen, de Trans­port, reis organ­isaties en de indus­trie ver­loren dan ook fors. Ama­zon, Apple, Microsoft en Net­flix ver­loren ook maar in min­dere mate, deze aan­de­len ston­den eerst nog hoger aan het begin van de sessie.

FED voorzit­ter Pow­ell zei gis­teren dat de economie in de VS niet zomaar zal her­stellen, we kri­j­gen een paar uitda­gende maan­den en er komen mogelijk nieuwe lock­down maa­trege­len. Trump liet dat over zich heen gaan en is fel tegen een lock­down, zijn opvol­ger Biden is er juist een voor­stander van en denkt veel meer in de richt­ing van hoe we het hier aan­pakken. Toch iets om reken­ing mee te houden, ofwel het moet nog even veel slechter gaan voor dat er ver­be­ter­ing komt. Wat wel duidelijk is dat de aan­pak van Trump niet de goeie is/​was …

De AEX kon nog in de plus sluiten gis­teren en zet zo het getal 600 op slot­ba­sis op de bor­den. Het is lang gele­den dat de index boven de 600 pun­ten sluit in ieder geval want dat was in feb­ru­ari. Vooral de ral­ly van ASML dat nieuwe records aan­tikt viel op, pak­weg 2 weken gele­den stond ASML nog op €305, nu hebben we al de €357 op de bor­den zien ver­schi­j­nen. Een dubbele top? Dat zullen we de komende dagen zien … Shell doet een stap­je terug na de recente ral­ly van bij­na 37%, op zich logis­che win­st­ne­min­gen mijn inziens … Waar het kan zal ik han­de­len, we nemen er wel de tijd voor uiteraard …

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.18 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie staat nu op 43 dol­lar. Een troy ounce goud kost van­mor­gen 1878 dollar.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Maak gebruik van de aan­bied­ing die loopt tot het einde van dit beurs­jaar, ofwel tot 1 jan­u­ari 2021 … Ik bli­jf zoeken naar kansen in de markt, we hebben strate­gisch al wat kleine posi­ties open staan.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »