Beursdagboek Trader Guy 15 januari 2021, 08:33

...

Cijfers banken VS, we blijven dicht bij records

15 januari 2021, 08:33 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De indi­catie voor de beurzen van­mor­gen is dat er een lagere open­ing komt, Wall Street ver­loor gis­teren ook wat op slot­ba­sis na een redelijke start rond de record niveau’s. Zelfs nu de nieuwe pres­i­dent vanaf vol­gende week Joe Biden aankondigde dat er een nieuw ste­un­pro­gram­ma komt van 1,9 biljoen dol­lar. Europa wist gis­teren wel met een plus de sessie af te sluiten waar­bij vooral de AEX opviel met een sti­jging van ruim 12 pun­ten. Bij de AEX trok vooral ASML de kar want het aan­deel kende een van zijn beste dagen zelfs.We zien van­mor­gen wat dal­ing, via de futures op Wall Street ook maar het bli­jft beperkt. De volatiliteit valt wat stil momenteel want we zit­ten in een fase waar beleg­gers wacht­en op kwartaal­ci­jfers, de wis­sel­ing van de wacht in de VS met de vraag of dat kalm zal ver­lopen en natu­urlijk de pan­demie en de ste­un die eraan zit te komen in de VS. Na de mid­dag verwacht ik wel weer wat meer beweg­ing en zek­er zodra de cijfers van de grote zak­en­banken in de VS naar buiten komen. Dat zal kort na de mid­dag wor­den. Hou er ook reken­ing mee dat Wall Street maandag dicht is door Mar­tin Luther King Day, de futures zullen wel meelopen maandag …

Dan nog maar een keer, de indices bli­jven in de WIG bewe­gen, gis­teren werd de bovenkant weer aangetikt, de vraag is nu of na de terug­val er weer wordt gekocht zoals dat de afgelopen peri­ode telkens gebeurde. Wel valt de AEX nu op, deze index is aan de bovenkant uit­ge­bro­ken na de sessie van gis­teren en dus volledig door het aan­deel ASML dat gis­teren de helft van de pun­ten bij de index wist te dra­gen. Nu maar eens zien of ASML deze niveau’s kan vasthouden en de AEX is nu behoor­lijk afhanke­lijk van het ver­loop van ASML dat zo zwaar mee­weegt (al meer dan 20%). Zie hieron­der nog een keer de uit­leg van een WIG …

Wat is een WIG?
Zie de grafiek hieron­der, in de meeste gevallen valt een pri­js na een tijd­je uit de WIG en dan in de negatieve richt­ing. Let wel, ik zeg in de meeste gevallen want er zijn natu­urlijk ook uit­zon­derin­gen maar dan zet ik het pro­centueel op 25 – 30% dat het ander­som gaat. Wat er ook mogelijk is, de markt gaat ges­taag door omhoog en breekt uit om daar­na een nieuwe WIG op te bouwen, iets wat we tussen 2010 en 2012 hebben gezien. Maar er komt hoe dan ook een eind aan deze beweg­ing, die is niet ein­de­loos. Bij vri­jwel alle indices zien we een WIG zoals u bij de eerste figu­ur hieron­der ziet. Dat bij de AEX, de DAX, de Dow Jones, de SP 500 en de Nasdaq …

U kunt mij en dus @USMarkets uit­er­aard ook vol­gen via onze Twit­ter account, ga naar … https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets waar ik tussen­ti­jds wat charts over de markt en sen­ti­ment plaats, ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.213 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 55,7 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1847 dol­lar staat. De Bit­coin her­pakt zich na enkele dolle dagen, nu moet je 37.900 dol­lar neertellen voor 1 Bitcoin …

Strate­gis­che posi­ties:
Wat betre­ft de posi­ties heb ik gis­teren in ieder geval weer 2 nieuwe posi­ties opgenomen, van­mor­gen werd de posi­tie op de AEX die nog open­stond ges­loten maar dat was slechts met een klein aan­tal. Ik wis­sel tussen long en short in deze fase, we zien trouwens wel dat de volatiliteit wat aan het afne­men is nu men wacht op cijfers en ste­un. Denk er wel aan dat de volatiliteit snel weer terug kan komen het­geen ik ook verwacht. Voor­lop­ig lijkt het erop dat de mark­ten nog records neer willen zetten.

Zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u meteen de lopende posi­ties inzien via onze Trader­shop op de web­site. Ik probeer in ieder geval zo goed als dat kan om met de markt mee te gaan, wel is het zo dat de markt volatiel bli­jft voor­lop­ig en die kan zelfs nog wat gaan toen­e­men. Wat ik moet doen is in ieder geval bli­jven schake­len tussen long en short.

In de loop van de dag kri­j­gen de leden weer een update over de strate­gie en mijn bevin­din­gen over de markt kort samengevat. Ook zou het kun­nen dat er een posi­tie bij komt via een sig­naal dat ik in de loop van de sessie verstuur …

Maak nu gebruik van de proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 MAART 2021 … Polleke €49 tot 1 MAART 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Index Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MAART)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MAART)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MAART)

Tussen­stand deze maand jan­u­ari 2021:


Resul­taat afgelopen maand decem­ber 2020:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.