Beursdagboek Trader Guy 13 januari 2021, 08:50

...

De markt blijft hoog maar ook volatiel genoeg

13 januari 2021, 08:50 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

De markt kan zo te zien van­daag min of meer vlak ope­nen net zoals dat het geval is op Wall Street waar er deze week ook niet al teveel beweg­ing in zit. Alleen de Nas­daq moest maandag redelijk wat inlev­eren maar de rest bli­jft wat liggen momenteel. Er zijn wel sec­toren die eruit sprin­gen zoals de banken in de VS die met cijfers komen deze week en begin vol­gende week. Gold­man Sachs zette zelfs een nieuw record neer dins­dag boven de 300 dollar.In de loop van de dag zal ik nog een update met de strate­gie sturen naar de leden per mail en waar het kan neem ik weer een posi­tie erbij in de loop van de dag … We moeten hoe dan ook flex­i­bel bli­jven in deze markt … 

De beurzen in Europa sloten dins­dag over­we­gend iets lager, alleen de AEX kon iets hoger sluiten maar de DAX en de CAC 40 ver­loren iets. Vooral de aan­houdende druk ron­dom de pan­demie en de zorg instellin­gen bli­jven de gemoed­eren bezig houden, hier in Ned­er­land kri­j­gen we er nog 3 weken bij en dus tot 9 feb­ru­ari werd gis­teren gemeld, ook in Duit­s­land, Bel­gië en Frankrijk verwacht men dat de lock­down nog langer zal duren. Men is nu vooral voorzichtig door dat de mutaties van het virus uit­brei­den, dat wil men ten koste van alles zien te voorkomen.

Verder bli­jven de rellen op het Amerikaanse Capi­tool van vorige week nog naslepen, men wil Trump eruit en een 2e afzetting­spro­ce­dure werd al opges­tart. Trump sprak ook voor het eerst weer met de pers en sloeg zijn bek­ende toon meteen weer aan. Ook bezocht hij zijn pronkstuk, de muur tussen de VS en Mex­i­co. Veel bij­zon­dere zak­en doet hij niet meer, hij sprak ook al weken niet meer over het virus dat in de VS alleen maar meer slachtof­fers aan het mak­en is. 

Daar tegen­over staat dat Joe Biden mogelijk deze week al voor biljoe­nen aan nieuwe stim­u­ler­ings­maa­trege­len wil gaan aankondi­gen, de mogelijkheid bestaat dat het de mark­ten samen met de bedri­jfs resul­tat­en zal bezighouden op de korte ter­mi­jn. We gaan zien wat de markt er zelf van zal gaan denken want hoe dan ook, alles staat extreem hoog en veel sec­toren zijn zwaar overge­waardeerd momenteel.

Voor­lop­ig zien we vooral bij de Nas­daq nog geen ver­volg van de ral­ly tij­dens de laat­ste weken van 2020 en vooral ook de 1e week van dit nieuwe jaar 2021. De markt lijkt nu dus uit te kijken naar de cijfers die eraan zit­ten te komen, naar nieuwe ste­un pakket­ten die men wil uitrollen, hoe het zal ver­lopen met de vac­ci­naties en vooral hoe snel dat zal gaan. Aan de andere kant zal het een zeer grote uitdag­ing wor­den om alles op de rails te houden, dan heb ik het over de werkgele­gen­heid, de con­di­tie van de bedri­jven in bepaalde sec­toren zoals de reis, even­e­menten, Hore­ca en de detail han­del. Daarom bli­jft het zo moeil­ijk om van de markt een goed beeld te kri­j­gen, het is alle­maal zo dubbelzin­nig op dit moment.

In ieder geval las ik dat AstraZeneca en de Uni­ver­siteit van Oxford een goed­keur­ing hebben aangevraagd bij het Europees bureau voor Geneesmid­de­len om zo snel mogelijk een goed­keur­ing te kri­j­gen. Zodra dat rond is kri­j­gen we ook hier behoor­lijk wat meer vac­cins beschik­baar … Dat is alle­maal wel leuk en goed maar er zijn natu­urlijk ook de nodi­ge vraagtekens? Ik las ook dat een vac­cin maar 1 jaar werkt en aan de andere kant zal het naar wat ik hoor nog bij­na 1 jaar duren voor we er alle­maal aan toe zijn geweest? Moet je dan meteen opnieuw begin­nen als het virus nog niet weg is? Ben zeer benieuwd hoe dat alle­maal zal ver­lopen, bli­jft raar en moeil­ijk om te begrijpen …

U kunt mij en dus @USMarkets uit­er­aard ook vol­gen via onze Twit­ter account, ga naar … https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets waar ik tussen­ti­jds wat charts over de markt en sen­ti­ment plaats, ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.222 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 57,1 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1858 dol­lar staat.

Strate­gis­che posi­ties:
Er lopen nog wat kleine posi­ties en tussendoor koop en verkoop ik nog het een en ander. Gis­teren werd er winst genomen op de Nas­daq posi­ties bijvoor­beeld maar die wil ik weer gaan opne­men zodra dat kan. Als u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u meteen de lopende posi­ties inzien via onze Trader­shop op de web­site. We proberen in ieder geval met de markt mee te gaan en wat ik verwacht is dat de markt volatiel zal bli­jven, ook dit jaar zullen we waar dat kan moeten schake­len tussen long en short.

Maak nu gebruik van de proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 MAART 2021 … Polleke €49 tot 1 MAART 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Index Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MAART)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MAART)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MAART)

Tussen­stand deze maand jan­u­ari 2021:


Resul­taat afgelopen maand decem­ber 2020:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.