Beursdagboek Trader Guy 14 januari 2021, 08:35

...

Markt blijft binnen de grote WIG hangen

14 januari 2021, 08:35 | Trader Guy | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

De verwacht­ing van de markt van­mor­gen, een blik op de WIG die we zien en de komende kwartaal­ci­jfers. De markt bli­jft in ieder geval sterk liggen, vri­jwel alle indices komen weer bij de bovenkant uit het­geen we zien op de grafieken. Het is wacht­en op een grotere beweg­ing nu, het is moeil­ijk om aan te geven welke kant die op zal gaan. Tech­nisch bekeken zou je uit­gaan van een cor­rec­tie maar het kan ook vanaf een hoger niveau …De DAX laat via de futures een plus van 40 pun­ten zien ter­wi­jl de CAC 40 een punt of 15 hoger kan ope­nen. Woens­dag eindig­den de beurzen in Europa over­we­gend iets in de plus na een vrij rustige sessie waar beleg­gers vooral wacht­en op de kwartaal­ci­jfers en nieuws over nieuwe over­hei­dss­te­un in de VS zodra Trump het Witte Huis moet ver­lat­en. Gis­teren kreeg Trump zelfs een 2e afzetting­spro­ce­dure aan zijn broek, nooit eerder kreeg een pres­i­dent daar mee te maken …

Waar men ook steeds op let is dat we nog lang niet van het virus af zijn, het is nogal wat om het vac­cin bij iedereen te kri­j­gen en dan moeten er geen tegensla­gen bij komen aangezien er nu al tal van mutaties opduiken. Men beseft dat de weg naar een wereld zon­der COVID-19 nog lang kan zijn.

Verder lijkt het erop dat de markt vooral wacht op de plan­nen van de nieuwe pres­i­dent Joe Biden, hij wil biljoe­nen dol­lars uit­geven om de pan­demie in te dammen en zo meteen ook een impuls te geven aan de economie. Wat Biden van plan is weten we nog niet exact, pas als hij het Witte Huis betreed komt er meer nieuws daarover maar zijn plan­nen zijn in ieder geval groot vol­gens de verwachtingen.

We zit­ten met de meeste beurzen nog alti­jd in de bek­ende WIG omhoog, niet met over­dreven sti­jgin­gen en ook de dalin­gen bli­jven bin­nen de lij­nen zodat men vaak iets hoger winst neemt en wat eerder de DIP opkoopt. Momenteel kijkt men niet zo naar de pri­js van een aan­deel, het is eerder het sen­ti­ment dat men vol­gt en dus tegen elke pri­js mee wil doen met de markt. Dat komt omdat we met een vreemde MIX zit­ten momenteel, je hebt de nieuwe intre­dende belegger/​speculant die nog nooit iets heeft meege­maakt wat lijkt op het­geen we nu zien ter­wi­jl je aan de andere kant de ervaren belegger/​speculant hebt die wel weet hoe dit kan aflopen met een markt als deze. De nieuwe groep koopt zich tot over de nek vol met aan­de­len en leent er zelfs mas­saal voor, de oude garde bli­jft voorzichtig en doet in feite amper mee met de huidi­ge gekte. 

Zelf behoor ik ook tot die laat­ste groep, ik bli­jf hoe dan ook voorzichtig ook al beperkt me dat bij het van­gen van een grote vis. Met mijn lange ter­mi­jn beleg­gin­gen zit ik al een tijd­je op CASH, ik win niets maar als de markt een grote schuiver maakt ver­lies ik ook niks. Om nu te kopen lijkt me niet het moment, dat is mijn mening en dus ook mijn visie …

Wat is een WIG?
Zie de grafiek hieron­der, in de meeste gevallen valt een pri­js na een tijd­je uit de WIG en dan in de negatieve richt­ing. Let wel, ik zeg in de meeste gevallen want er zijn natu­urlijk ook uit­zon­derin­gen maar dan zet ik het pro­centueel op 25 – 30% dat het ander­som gaat. Wat er ook mogelijk is, de markt gaat ges­taag door omhoog en breekt uit om daar­na een nieuwe WIG op te bouwen, iets wat we tussen 2010 en 2012 hebben gezien. Maar er komt hoe dan ook een eind aan deze beweg­ing, die is niet ein­de­loos. Bij vri­jwel alle indices zien we een WIG zoals u bij de eerste figu­ur hieron­der ziet. Dat bij de AEX, de DAX, de Dow Jones, de SP 500 en de Nasdaq …

Dan nog even wat Semi-con­duc­tor nieuws:
Tai­wan Semi-con­duc­tor Man­u­fac­tur­ing Com­pa­ny kwam met goeie cijfers van­mor­gen, TSMC zag in Q4 de resul­tat­en verder aantrekken. Bin­nen deze sec­tor doet ASML het ook nogal goed het­geen de AEX verder vooruit helpt, ASML won gis­teren weer €4 en sluit op €422,8. Ook Intel viel weer eens op gis­teren, het aan­deel won 7% na het bericht dat de CEO Bob Swan vertrekt. Dat was een van de eisen van een grote aan­deel­houd­er (Third Point) die grote veran­derin­gen wil zien. Intel liet meteen ook weten dat de verwachtin­gen goed zijn voor dit jaar.

U kunt mij en dus @USMarkets uit­er­aard ook vol­gen via onze Twit­ter account, ga naar … https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets waar ik tussen­ti­jds wat charts over de markt en sen­ti­ment plaats, ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.215 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 55,95 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1840 dol­lar staat. De Bit­coin her­pakt zich na enkele dolle dagen, nu moet je 38.000 dol­lar neertellen voor 1 Bitcoin …

Strate­gis­che posi­ties:
Wat betre­ft de posi­ties waar ik tussendoor koop en verkoop bli­jft er wat betre­ft de indices nog 1 kleine posi­tie open als een soort rode draad. Dins­dag werd er winst genomen op de Nas­daq posi­tie, gis­teren werd er nog een posi­tie met een min­i­maal ver­lies ges­loten (DAX). Wat ik wil is weer uit­bouwen zodra een index weer de bovenkant van de WIG opzoekt, dan stu­ur ik uit­er­aard een mail en een SMS naar de leden. 

Zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u meteen de lopende posi­ties inzien via onze Trader­shop op de web­site. Ik probeer in ieder geval zo goed als dat kan om met de markt mee te gaan, wel is het zo dat de markt volatiel bli­jft voor­lop­ig en die kan zelfs nog wat gaan toen­e­men. Wat ik moet doen is in ieder geval bli­jven schake­len tussen long en short.

In de loop van de dag kri­j­gen de leden weer een update over de strate­gie en mijn bevin­din­gen over de markt kort samengevat. Ook zou het kun­nen dat er een posi­tie bij komt via een sig­naal dat ik in de loop van de sessie verstuur …

Maak nu gebruik van de proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 MAART 2021 … Polleke €49 tot 1 MAART 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Index Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 MAART)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MAART)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MAART)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MAART)

Tussen­stand deze maand jan­u­ari 2021:


Resul­taat afgelopen maand decem­ber 2020:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.