Beursdagboek Trader Guy 3 februari 2021, 08:50

...

Weer sterke sessie, Nasdaq dicht bij top

3 februari 2021, 08:50 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

De futures op Wall Street trekken door omhoog ter­wi­jl de indices in Europa ook nog een stap­je omhoog willen. Daarmee lijkt er weer wat her­s­tel te komen na het negatieve einde van vorige week.We kun­nen zek­er niet van rust spreken want het­geen er vorige week in 2 dagen af ging kwam er nu in 2 dagen weer bij. De volatiliteit bli­jft aan­houden, grote beweg­in­gen bli­jven de markt beheersen.Zo te zien zit­ten we nu weer met een sterke week na de cor­rec­tie die eind vorige week op gang leek te komen. Toen zag het er ook tech­nisch even niet al te best uit. Wat jam­mer is dat ik afgelopen vri­jdag wel winst wist te pakken op de lopende short posi­ties maar met het week­end in het vooruitzicht en met die vreemde gang van zak­en op Wall Street ik niet meteen kon over­schake­len naar een long posi­tie. Daar­na was het haast niet meer mogelijk om long op veel hogere niveau’s op te pakken. De uit­blink­ers deze week zijn weer eens de tech aan­de­len ofwel de bek­ende TOP6. Ook de rest wist zich te her­pakken waaron­der ook de banken en de olie sector.

Gis­teren nabeurs kwa­men de laat­ste 2 bedri­jven uit de TOP6 met cijfers, dat waren Ama­zon en Alpha­bet (Google). Net als Apple rap­por­teerde Ama­zon een kwartaalomzet die boven de 100 mil­jard dol­lar uitk­wam, dat kwam vooral door hoge verkoop­ci­jfers tij­dens de feestda­gen en de toen­e­mende groei van cloud dien­sten tij­dens de lock­downs. Opval­lend bij Ama­zon was dat CEO en oprichter Jeff Bezos terug zal tre­den. Wel bli­jft hij nog betrokken bij Ama­zon. Het aan­deel Ama­zon dat het al goed deed de afgelopen dagen steeg nabeurs amper. Ook Alpha­bet kwam met sterke cijfers, de koers liep nabeurs op met ruim 7% en ger­aakt boven de 2000 dollar.

Er komt deze week een bijeenkomst met de ver­schil­lende instanties in de VS over het speculeren van de retail beleg­gers, daar zullen SEC, de Fed en de New York Fed en een verte­gen­wo­ordi­ger van de future en optiebeurs. Janet Yellen zet daar in ieder geval op in, de min­is­ter wil daar vooral de gang van zak­en bespreken ron­dom de recente hype ron­dom enkele aan­de­len en of die in lijn zijn met de bescherming van beleg­gers. Ook wil ze bek­ijken of de mark­ten nog eerlijk en effi­ciënt zijn. Wat dat laat­ste betre­ft heb ik mijn twi­jfels al langer over alleen is het de vraag in wie zijn voordeel we het bekijken.

GameStop en AMC ste­gen in korte tijd naar ongek­ende hoogtes en dat bracht een groep Hedge­funds die short in deze aan­de­len zit­ten behoor­lijk in de prob­le­men. Ook bracht deze gang van zak­en nogal wat bro­kers in de. prob­le­men. Opval­lend is nu dat de aan­de­len GameStop en AMC spec­tac­u­lair aan het dalen zijn, dins­dag ver­loor GameStop weer 60% ter­wi­jl AMC met 42% omlaag duikelde.

In de loop van de sessie zal ik eens goed bek­ijken wat er mogelijk is om op te han­de­len, ik zie wel weer wat kansen na die ste­vige rebound van deze week. De leden zal ik op tijd op de hoogte bren­gen via mail en SMS, zodra er een sig­naal komt.

Goeie week achter de rug en redelijke start van 2021
Wat ik heb gedaan afgelopen vri­jdag is op de diepe DIP de short posi­ties ges­loten, zo hebben niets meer lopen nu en is het wacht­en op nieuwe mogelijkhe­den. We starten een nieuwe maand, de bedoel­ing is om ook in feb­ru­ari goed voor de dag te komen met het han­de­len en ik verwacht wel genoeg kansen nu de markt mooie beweg­in­gen laat zien. De afgelopen week heb ik dan toch een mooie winst kun­nen behalen bij alle abon­nementen zodat we de maand (jan­u­ari) met winst kun­nen sluiten. Ik zal wel zien wat er mogelijk is van­daag of mor­gen, wel is de kans groot dat we staps­gewi­js weer wat posi­ties gaan opnemen …

Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.203 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 58 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1840 dol­lar staat. De Bit­coin her­pakt zich na enkele dolle dagen, nu moet je 36.650 dol­lar neertellen voor 1 Bitcoin …

Inter Mar­ket overzicht op slotbasis …


Strate­gis­che posi­ties opne­men:
Zodra u lid wordt ont­vangt u de sig­nalen en kunt u meteen de lopende posi­ties inzien via onze Trader­shop op de web­site. Ik probeer in ieder geval zo goed als dat kan om met de markt mee te gaan, wel is het zo dat de markt volatiel zal bli­jven de komende periode.

Wat ik moet doen is in ieder geval bli­jven schake­len tussen long en short. Deze maand loopt wat wis­se­lend maar er komen nog meer dan genoeg kansen, we zit­ten nu nog met wat posi­ties in de markt … Doe in ieder geval nu mee met de nieuwe proef aan­bied­ing die loopt tot 1 APRIL en dat met een mooie korting !!

Wat u bereikt is dat u dan mee­doet, veel leert over de mark­ten en de werk­ing ervan en u kunt ook als de beurs met een cor­rec­tie komt ver­di­enen via wat short posi­ties. Kijk op de beurs dus nooit alleen maar omhoog, er zijn 2 richtin­gen waar we wat mee kun­nen verdienen …

Maak nu gebruik van de NIEUWE proef aan­bied­ing:
Mis in ieder geval de start van 2021 niet want er komen hoe dan ook hele mooie kansen … Via deze aan­bied­ing … €39 tot 1 APRIL 2021 … Polleke €49 tot 1 APRIL 2021 !!!

Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Index Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Guy Trad­ing (€39 tot 1 APRIL)

Polleke Trad­ing (€49 tot 1 APRIL)

Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 APRIL)

COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 APRIL)

Hieron­der ziet u het resul­taat van de afgelopen 2 maan­den, decem­ber en januari …


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »