Beursdagboek Trader Guy 19 februari 2021, 08:37

...

AEX even omlaag, Wall Street blijft dicht bij topzone

19 februari 2021, 08:37 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Een keer geen records op Wall Street want de grote 7 moesten nog een keer inlev­eren, zo ver­loor de Nas­daq 100 pun­ten ter­wi­jl de Nas­daq 100 het met een ver­lies van 62 pun­ten iets beter deed. Ook na 3 records bij de Dow Jones even een pas op de plaats en op slot­ba­sis een ver­lies van 119 pun­ten, op 13 dagen tijd kwa­men er bij de Dow 10 dagen met een plus en wer­den er 6 nieuwe records neergezet, komt er een einde aan deze reeks? De tijd zal het ons leren, eerst maar eens zien wat er gaat gebeuren rond de ste­un van de bek­ende range. De brede SP 500 ver­loor don­derdag 17 punten.Ook Europa moest weel een stap terug, zo ver­loor de AEX index 8 pun­ten, de DAX ging met 22 pun­ten terug. Over het geheel bekeken een min­dere dag op de beurs maar alle indices staan nog in hun WIG en bli­jft het voor­lop­ig een cor­rec­tie bin­nen de bek­ende range. Gis­teren heb ik wel een mooie winst kun­nen behalen op de posi­ties die ik rond de laag­ste stand van de dag heb ges­loten, nu kan ik de markt bek­ijken waar we weer iets kun­nen doen, mogelijk wat kleine long posi­ties nu voor een rebound … Maar dat zie ik in de loop van de dag wel, het kan ook zo zijn dat ik na een rebound weer wat kleine short posi­ties ga opne­men. U kunt mee met de posi­ties door lid te wor­den via de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot 1 MEI vanaf nu, en dat voor €39

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… en schri­jf u meteen in zodat u de nieuwe posi­ties niet hoeft te mis­sen …

Het werd hoe dan ook een keer tijd om even goed aan de boom te schud­den wat betre­ft de beurzen want vol­gens mijn visie staan de mark­ten momenteel veel te hoog. Met die visie ofwel gedacht­en­gang sta ik er zek­er niet alleen in want veel oude rot­ten die de beurs al jaren vol­gen denken daar het­zelfde over. De markt zit momenteel in een BUBBEL, ik weet en begri­jp maar al te goed dat velen dat niet zien of niet willen zien maar als we naar de geschiede­nis van de beurs kijken dan kun­nen we het alleen maar beves­ti­gen dat we in de fase van over­dri­jven zit­ten momenteel. 

De waarderin­gen zijn en bli­jven veel te hoog en dat juist op het moment dat de bedri­jven top resul­tat­en aan het behalen zijn, ofwel de bedri­jven pre­sen­teren de beste cijfers ooit en dan vooral die tech­nolo­gie bedri­jven. Om die koers winst ver­houd­ing die gemid­deld rond de 40 uitkomt te beves­ti­gen moeten de komende kwartal­en nog beter wor­den dan het­geen we net achter de rug hebben en dat wordt zoals u begri­jpt een zeer moeil­ijke uitdag­ing. Ik zeg nog maar een keer dat de meer tra­di­tionele bedri­jven die al heel lang bestaan niet het­zelfde ver­loop lat­en zien dan wat we bij de BIG-Tech bedri­jven momenteel zien maar juist die grote reuzen bepalen het ver­loop van de markt en zullen de grote cor­rec­tie die er komt hoe dan ook op gang brengen.

Wat ook een behoor­lijk groot prob­leem vormt is dat pak­weg 90 – 95% van de beleg­gers met het hoofd in de wolken zit en vooral denkt dat er geen CRASH komt, en dat maakt het gevaar alleen maar groter.

Waarder­ing, tech­nis­che con­di­tie markt:
Ik bli­jf vooral kijken naar hoe de markt er momenteel voorstaat en hoe die fun­da­menteel in elka­ar zit. Ook tech­nisch zie ik over­al moeil­ijkhe­den ontstaan. Nor­maal gezien komt er een draai net als de vorige keren dat de indices bove­naan in de WIG ston­den en we zien dat deze draai nu bezig is. De meer voor de hand liggende vraag waar we nu mee zit­ten is of die ste­un het ook deze keer kan houden?

De dal­ing die nu bezig is zal waarschi­jn­lijk min­i­maal een terug­val van min­i­maal 2 tot 3% bren­gen maar als de markt vooral onder lei­d­ing van de tech sec­tor verder doorza­kt groeit de kans op een 8 tot 12% cor­rec­tie. Het gevaar zal zich pas uiten zodra iedereen door dezelfde deur naar buiten wil ofwel zodra er onrust komt. We gaan het snel genoeg merken, zakt de markt (nog) niet door dan is de kans redelijk groot dat we nog een keer de bovenkant gaan opzoeken.

Posi­ties gis­teren ges­loten rond laag­ste stand sessie:
Deze maand ver­loopt naar wens, voor de 3e maand op rij is er winst maar de markt bli­jft moeil­ijk en uitda­gend zodat ik voorzichtig moet bli­jven. We mogen ook niet teveel willen, je moet de markt rustig benaderen en kalm bli­jven. Nu lopen er dus geen posi­ties meer, ik zal naar nieuwe mogelijkhe­den zoeken en die komen er snel weer aan merk ik. Mee­doen kan door lid te wor­den via de nieuwe aan­bied­ing tot 1 MEI !!! en dat voor €39

De LIVE­BLOG en. Twit­ter:
Via de LIVE­BLOG en tussendoor ook via mijn Twit­ter account laat ik gedurende de dag ook wat grafiek­jes met korte uit­leg voor­bij komen over de markt. Op Twit­ter kunt u mij vol­gen via @USMarkets dan kunt u deze snelle infor­matie die ik deel uit­er­aard ook inzien .https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets , ook opval­lende beurs­feit­en komen er vaak langs !

Euro, olie en goud:
De euro zien we nu rond de 1.21 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie komt uit op 63,35 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu op 1770 dol­lar staat.

Inter Mar­ket overzicht op slotbasis …

Wordt nu lid tot 1 MEI voor €39 (nieuwe aan­bied­ing):
Bli­jven schake­len tussen long en short bli­jft daar­bij belan­grijk de komende weken. Ook deze maand komen er nog genoeg kansen.

Doe nu in ieder geval mee met de proef aan­bied­ing voor nieuwe leden, die loopt tot 1 MEI en dat met een mooie kort­ing !! … €39 tot 1 MEI 2021 … en voor Polleke €49 tot 1 MEI 2021 !!!

Schri­jf u in voor Sys­teem Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Index Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Guy Trad­ing (€39 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor Polleke Trad­ing (€49 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor de Aan­de­len porte­feuille (€30 tot 1 MEI)

Schri­jf u in voor COM­BI TRAD­ING (€79 tot 1 MEI)

Hieron­der het resul­taat tot nu toe dit jaar (2021) …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »