Beursdagboek Trader Guy 13 oktober 2020, 08:11

...

Nasdaq fors hoger met matig volume

13 oktober 2020, 08:11 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

De tech­fond­sen Alpha­bet, Apple, Microsoft en Ama­zon waren tij­dens de eerste sessie van de nieuwe week de uit­blink­ers. Apple schoot met maar lief­st 6.5% omhoog op het event dat eraan zit te komen en waar er een nieuwe iPhone zal wor­den gep­re­sen­teerd met de 5G technologie.Verder richt­en beleg­gers zich op een wis­sel­ing aan de macht in de VS waar Biden nog een paar pun­ten opklom ten opzichte van Trump, ook in de swing stat­en loopt hij steeds verder weg. Vanaf van­daag komen er ook de cijfers van onder andere de banken JP Mor­gan, Wells Far­go en Citigroup.

Gis­teren een dag zon­der dat de profs mee deden door dat er door Colum­bus Day een vri­je dag was en de oblig­atiemarkt dicht bleef, de banken bleven ook dicht maandag. Een markt met vri­jwel alleen han­del door kleinere beleg­gers en dat zag je meteen ook aan het ver­loop van de pop­u­laire Robin Hood aan­de­len die dat ook deden net voor de top bij de Nas­daq werd bereikt. Ik hoef na de sti­jging van gis­teren ook niet uit te leggen dat de waarderin­gen wederom op exploderen staan, de gemid­delde KW liep dan ook op tot richt­ing 30 gemid­deld bin­nen de SP 500. In een nor­male markt is 18 – 19 al duur, over de afgelopen 10 – 15 jaar kwam de gemid­delde KW uit rond de 12 – 15. Dus of de markt duur is dat kunt u zelf wel bepalen maar het BUBBELT weer behoor­lijk zo te zien. En men gaat uit dat de gemid­delde EPS verder zakt op Wall Street ofwel bij de SP 500 …

Het viel gis­teren ook op dat Microsoft en Apple nodig waren om de Dow Jones hoger te kri­j­gen, andere sec­toren deden niet mee met het geweld omhoog merken we. De Dow Trans­port won amper maandag. Het was puur een tech dag­je en vol­gens mij zoal ik al aan­gaf vooral door de optiehan­del door kleine beleggers.

De oliesec­tor deed het dan weer niet goed maandag want Exxon moest wat inlev­eren ter­wi­jl bin­nen de AEX Shell nog steeds ver achterbli­jft wat betre­ft het koersver­loop. De AEX deed het vooral door ASML goed gis­teren, het aan­deel won 2,5%. De banken deden het ook niet goed door de rente die zakt. Let er wel op dat de AEX wat te hoog staat en dat slechts komt door een paar zwaargewicht­en bin­nen de index.

Er is nog alti­jd geen akko­ord over een coro­na ste­un­pakket in de VS, blijk­baar willen de Democ­ra­t­en het over de verkiezin­gen tillen omdat ze dan over­al de macht gri­jpen. Zow­el als Pres­i­dent, in het Con­gress en de Senaat. Beleg­gers anticiperen alvast op een grote blauwe golf’ waar men wacht op enorme ste­un pakketen en het terug­draaien van Trumps belast­ingver­lag­ing. Wordt hoe dan ook inter­es­sant alle­maal. Dat Trump het niet zal red­den wordt met de dag duidelijk­er al mag je hem nooit afschri­jven natu­urlijk, remem­ber 4 jaar geleden .…

US Mar­kets Trad­ing nu voor €29 tot 1 DECEM­BER:
We zit­ten in de markt met wat posi­ties, die kunt u nog aankopen van­daag door lid te wor­den. De markt bli­jft wel nog even te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jven we met kleine aan­tallen werken tot na de verkiezin­gen in de VS. De volatiliteit is wel ste­vig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten merken. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 DECEM­BER voor €29, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen.

Schri­jf u in via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshopTot snel,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »