Beursdagboek Trader Guy 19 oktober 2020, 08:02

...

Hogere start week, let vooral op Wall Street vandaag

19 oktober 2020, 08:02 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

De start van de week ziet er zoals de afgelopen weken tra­di­tion­eel uit, groen op maandag met een sterke start in het vooruitzicht. We merken dat de kwartaal­ci­jfers redelijk tot goed wor­den ont­van­gen en beter zijn dan men had verwacht. Let wel, het bli­jven cijfers die tussendoor al wer­den bijgesteld na de uit­braak van het COVID-19 virus want de gemid­delde EPS voor wat betre­ft de SP 500 index loopt al een tijd­je omlaag zodat de koers-winst ver­houd­ing rond de huidi­ge stand van de index veel te hoog uitkomt his­torisch bekeken.Daartegen­over staan natu­urlijk de enorme stim­u­lerin­gen van de regering en de FED en die helpen de markt omhoog en moeten we bli­jven oplet­ten voor de vorm­ing van een BUBBEL. We kun­nen onmo­gelijk aangeven waar de TOP zal uitkomen, waar de top wacht want er zit nog teveel hoop in de markt. Denk aan nog meer stim­u­ler­ing, de uit­slag van de verkiezin­gen waar Wall Street plots hoopt op een duidelijke over­win­ning van Joe Biden, en de markt denkt meteen ook dat we steeds dichter bij een vac­cin komen zodat we daar omheen snel weer bericht­en kun­nen krijgen …

Wall Street wist vorige week matig af te sluiten met weinig veran­der­ing ten opzichte van de week ervoor. De sessie van afgelopen maandag zette uitein­delijk de toon met een zeer ste­vige sti­jging, slechts een klein deel van deze winst bleef staan aan het einde van de week. Hoe dan ook, op maandag na werd het de rest van de week niet zoveel bij­zon­ders. Waar men vooral naar bleef uitk­ijken was het gedoe ron­dom het ste­un­pakket dat er maar niet komt. Ook deze week zal dat een belan­grijk punt op de agen­da bli­jven en zullen beleg­gers er zek­er op bli­jven letten.

Wel lieten de meeste indices vorige week opnieuw en dat voor de 3e keer na elka­ar, een winst achter zodat de BULL het nog steeds voor het zeggen heeft. Waar we nu ook op moeten let­ten is dat alle 3 de indices (Dow, SP 500 en Nas­daq) op slechts enkele pro­cen­ten van hun top­pen uitkomen, het lijkt erop dat die top­pen weer getest gaan wor­den deze maand. Niks is zek­er maar we moeten er wel reken­ing mee houden. Ook is het zo dat de indices op Wall Street ruim boven hun 20- en 50-daags gemid­delde uitkomen.

Dan de AEX waar Philips met cijfers kwam, die waren goed en beter dan verwacht vooral door dat het bedri­jf meer medis­che appa­ratu­ur wist te verkopen. Er werd vooral geprof­i­teerd van de geste­gen vraag naar beadem­ingsap­pa­ratu­ur door de pan­demie. De net­towinst steeg naar €340 miljoen waar dat vorig jaar nog €208 miljoen euro was. De index zelf zien we rond de 570 pun­ten, daar wacht nu rond de 575 pun­ten een redelijk zware weer­stand. Let er wel op dat wan­neer de AEX boven die 575 pun­ten weet te ger­ak­en, en Wall Street zet de race richt­ing de top­pen daar door, dan kan de AEX wel een uit­breken richt­ing de 600 pun­ten. Voor­lop­ig kan ik daar nog niet vanu­it gaan maar we moeten er wel reken­ing mee houden. Het­zelfde kun­nen we zeggen over de DAX, eerst boven de 13.100 pun­ten zien te ger­ak­en, daar­na ligt de wel open richt­ing de 13.35013.400 punten.

Het kan dus weer een inter­es­sante week gaan wor­den, de markt bli­jft span­nend, volatiel en gericht op hoop. We bli­jven alles op de voet vol­gen uiteraard … 

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 JAN­U­ARI 2021:
Vanaf van­daag een nieuwe aan­bied­ing en dat tot het einde van dit lopende beurs­jaar, tot 1 jan­u­ari 2021 … We zit­ten nu sinds eind vorige week in de markt met wat kleine posi­ties, die kunt u nog aankopen van­daag door lid te wor­den. De markt bli­jft wel nog even te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jven we met kleine aan­tallen werken tot na de verkiezin­gen in de VS. De volatiliteit is wel ste­vig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten merken. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 JAN­U­ARI voor €39, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen.

Schri­jf u in via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop
Tot snel,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »