Beursdagboek Trader Guy 15 oktober 2020, 07:47

...

Wat winstnemingen, opletten rond belangrijke steun nu

15 oktober 2020, 07:47 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

De slot­standen op Wall Street kwa­men gis­teren lager uit, enkele banken halen niet de verwachtin­gen ter­wi­jl er weer twi­jfels komen over het ste­un­pakket door de regering want men wil wacht­en tot na de verkiezin­gen waar het dan veel makke­lijk­er zal gaan en er meer kan wor­den uit­ge­haald vol­gens de min­is­ter van Finan­ciën Steven Mnuchin. Bin­nen de banken­sec­tor na wer­den de cijfers van Gold­man Sachs goed ont­van­gen, die van Bank of Amer­i­ca en Wells Far­go niet.Gold­man Sachs deed het goed via de mark­ten en de volatiliteit waar ze veel op wis­ten te ver­di­enen, het aan­deel won 1%. Bank of Amer­i­ca en Wells Far­go kon­den dat niet voor­leggen want die had­den te mak­en met een terug­val van de winst en moeten ze veel geld reserveren om lenin­gen die niet meer terug betaald kun­nen wor­den door bedri­jven en par­ti­c­ulieren die door de cri­sis ger­aakt wer­den. Bei­de aan­de­len moesten fors inlev­eren, tot 5% zelfs. En zo te zien is het nog niet over met de prob­le­men waar­door veel beleg­gers begin­nen te denken aan mogelijk een nieuwe bankencrisis.

Als we naar de AEX kijken was het vooral Take­away dat met stip de koplop­er werd na goeie cijfers en omzet sti­jging, het aan­deel won maar lief­st 6,5%. Het bedri­jf bli­jft prof­iteren van de beperkin­gen bij het uiteten in restau­rants en nu die weer dicht moeten voor 4 weken zal het niet afne­men denkt men. Ver­liez­ers waren vooral Adyen en ASML dat met cijfers kwam. ASML ver­loor 1% ter­wi­jl de cijfers goed waren maar de koers werd de afgelopen weken al fors hoger gezet. De index zelf ver­loor amper op slot­ba­sis, van­mor­gen voor­beurs zien we wel een ver­lies bij de AEX index net als bij de rest.

De euro zien we van­mor­gen rond de 1,175 dol­lar, de Brent olie staat van­mor­gen net boven de 43 dol­lar ter­wi­jl het goud rond de 1900 dol­lar uitkomt voor een Troy Ounce. Inn Azië sluiten de Nikkei en de Hang Seng lager, de Nikkei ver­loor 0,5% ter­wi­jl de Hang Seng 1,5% verloor.

De futures in Europa en op Wall Street staan van­mor­gen lager, een verdere dal­ing zit er dus aan te komen. Let hier­bij vooral op de Nas­daq die de afgelopen week behoor­lijk was doorgeschoten naar omhoog door toe­doen van de BIG8 in de tech­nolo­gie sec­tor. Een nieuwe lock­down door coro­na in veel lan­den doet beleg­gers hopen dat de online bedri­jven ervan gaan prof­iteren. Wel staan deze bedri­jven weer op de bek­ende BUBBEL standen, mijn inziens veel te duur dus …

US Mar­kets Trad­ing nu voor €29 tot 1 DECEM­BER:
We zit­ten in de markt met wat posi­ties, die kunt u nog aankopen van­daag door lid te wor­den. De markt bli­jft wel nog even te moeil­ijk om met grotere posi­ties te werken dus bli­jven we met kleine aan­tallen werken tot na de verkiezin­gen in de VS. De volatiliteit is wel ste­vig genoeg om ook met kleine posi­ties te werken het­geen we aan bei­de kan­ten merken. Op zich kun­nen we ermee over­weg maar wel bli­jf ik zeer alert in deze markt en moeten we waar het kan geduld bli­jven houden.

Mee­doen kan nu via de spe­ciale aan­bied­ing tot 1 DECEM­BER voor €29, na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen.

Schri­jf u in via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshopTot snel,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »